2018-02-22
شکر پنیر

معنی واژه شکرپنیر

آبنبات خراسان(شکرپنیر) شکر پنیر چیست شکر پنیر گونه ای نقل به شکل آب نباتهای درشت و تقریبا چهار گوش و مکعب شکل که با مواد معطر […]